درباره ما

برآورده نمودن نیازهای غذایی رو به رشد جامعه باید همزمان با تلاش‌ در جهت حفظ پایداری زمین، آب، و انرژی صورت گیرد، و تحقق این امر نیازمند بهبود روش ها و تکنولوژی های صنعت کشاورزی و تغذیه است؛ به‌طوری که در آن همبستگی بین اقتصاد تولید، ثبات اکولوژیک و حفظ محیط زیست به‌صورتی جامع در نظر گرفته ‌شود.

رسالت مؤسسه بین المللی ایندکس (INDEX) کشف، توسعه روش ها و تکنولوژی های مناسب و فرصت های سرمایه گذاری از مزرعه‌های تولید خوراک تا سفره مصرف کننده نهایی منطبق بر نیازهای رشد و مبتنی بر توسعه پایدار است. توسعه پایدار زیربنای گام‌های ایندکس در مسیر خود از زمان کاشت یک بذر تا به ثمر نشستن آن است. 

انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه در حیطه روش‌ها و تکنولوژی‌های صنعت کشاورزی و تغذیه ، در راستای تحقق رسالت مؤسسه بین‌المللی ایندکس به عنوان گام نخستین در نظر گرفته شده است، که امید است به تحقق آرما‌ن‌های این مؤسسه ختم گردد.